Základní pojmy

V souvislosti s exekucemi a dluhy se můžete setkávat s nejrůznějšími pojmy, které pro vás budou nejspíš cizí. Abyste však pochopili celou situaci, je určitě dobré, vědět, co znamenají. Připravili jsme pro vás proto slovníček základních pojmů, na které můžete narazit.

Slovník základních pojmů

Setkat se můžete s těmito výrazy:

 

 • Exekuční řízení

Představuje druh občanského soudního řízení, při kterém se projedná výkon exekučních titulů (na jejich základě je exekuce nařízena, např. rozsudek). Předmětem exekučního řízení je vymáhání povinností dlužníka, které nesplnil dobrovolně.

 

 • Účastníci exekučního řízení

Strany, které se řízení účastní. Nazývají se povinný a oprávněný.

 

 • Povinný

Tento pojem v zákoně označuje nejčastěji dlužníka, na kterého je uvalena exekuce. Může jím být i spoludlužník, manžel/manželka či ručitel povinného. Pojem povinný se používá proto, protože označuje účastníka, který je povinen svůj dluh zaplatit.

 

 • Oprávněný

Označuje osobu/společnost na druhé straně exekučního řízení. Je to tedy věřitel, kterému dlužník nezaplatil. Může mít podobu úvěrové společnosti, banky nebo soukromé osoby. Oprávněný nemusí být stejná osoba, která dlužníkovi půjčila finanční prostředky. Může se stát, že pohledávku od původní společnosti odkoupila společnost nová, která může podat návrh na zahájení exekuce vůči dlužníkovi.

 

 • Exekuční soud

Okresní soud, který dle místa bydliště povinného rozhoduje o pověření k zahájení exekuce.

 

 • Soudní exekutor

Osoba, která je exekutorským úřadem pověřena k vykonání exekuce. Vymáhá v exekučním řízení nároky věřitelů a zajišťuje, aby oprávněný od dlužníka získal vše, co mu náleží. Je to také osoba, která provádí exekutorský zápis. Oprávněný sám má možnost exekutora vybrat.

 

 • Exekuční návrh

Návrh oprávněného, který stojí na začátku každého exekučního řízení. Exekuční návrh má právo podat pouze oprávněný a podává se přímo exekutorovi. Ten následně požádá exekuční soud o prověření, zdali může být exekuce provedena.

 

 • Exekuční titul

Listina, na jejímž základě se nařizuje exekuce. Má různou podobu – rozsudku, usnesení soudu, elektronického či klasického platebního rozkazu, rozhodčího nálezu apod.

 

 • Exekuční příkaz

Představuje rozhodnutí exekutora o tom, jakým způsobem bude exekuce probíhat a jakého majetku se exekuce dotkne. Způsob provedení exekuce musí být proveden podle exekučního řádu. Mezi nejčastější způsoby patří exekuce na mzdu, přikázáním pohledávky z peněžního účtu povinného, prodejem movitých a nemovitých věcí apod.

 

 • Rozhodce

Osoba, která rozhoduje v rozhodčím řízení. To může být vedeno místo soudního řízení, ale pouze v případě, že se obě smluvní strany na tomto dohodly ve smlouvě. Místo soudce tak o sporu rozhoduje právě rozhodce.

 

 • Rozhodčí doložka

Představuje ujednání mezi dlužníkem a věřitelem, že případný budoucí spor bude řešený v rozhodčím řízení, nikoli v řízení soudním. Toto ustanovení bývá uvedeno ve smlouvě. Od roku 2012 se pro tyto případy musí uzavírat samostatná rozhodčí smlouva. Ta se může týkat jak sporů, které případně vzniknou v budoucnosti (rozhodčí smlouva se v tomto případě nazývá rozhodčí doložkou) nebo sporu, který už vznik (rozhodčí smlouva nese název smlouva o rozhodci).

 

 • Rozhodčí nález

Pokud nastane spor, vydává rozhodce rozhodčí nález, který se může proměnit v exekuční titul. Na jeho základě se pak nařizuje exekuce.

 

 • Centrální evidence exekucí

Velkou většinu údajů o vedení, zastavení či odkladů exekuce můžete veřejně získat v centrální evidenci exekucí. Lze si také nechat vydat potvrzení o tom, že určitý údaj v této evidenci není veden. Počítejte s tím, že výpis i nahlédnutí do evidence je zpoplatněno.

 

 • Exekuční řád

Jeden ze zákonů, dle kterých se provádějí exekuce v České republice.

 

 • Insolvenční řízení

Insolvence představuje druh občanského soudního řízení, které projednává úpadek nebo hrozící bankrot dlužníka a způsob, jakým se věc bude dále řešit.

 

 • Oddlužení

Nazývá se také osobním bankrotem. Úpadek (bankrot) se řeší způsobem zpeněžení majetku dlužníka nebo formou splátkového kalendáře. Aby bylo oddlužení schváleno, je nutné dodržet určité podmínky, např. předpoklad, že do určité míry bude dlužník schopen své dluhy uhradit. Pokud dlužník splní zákonné předpoklady, je od placení svých dluhů osvobozen.

 

 • Odměna soudního exekutora

Znamená částku, kterou exekutor získá za provedení exekuce. Bývá často diskutovaným tématem.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Mohlo by vám také pomoci

Uncategorized @cs

Exekuce a koronavirus

Od dubna roku 2020 trvá pandemie koronaviru, která významně zasáhla do života nás všech. Mimo zdravotní rizika přinesla také výrazné ekonomické ztráty. Množství lidí přišlo

Uncategorized @cs

Exekuce na plat

Do finanční tísně se člověk může dostat velmi snadno a rychle. Stačí k tomu přecenit své finanční možnosti a vzít si půjčku, kterou nejste schopni