Obchodní podmínky

Kdo zpracovává Vaše údaje?

 1. Správcem Vámi poskytovaných osobních údajů je v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) společnost MAN CREDIT s.r.o., IČO: 06319416, se sídlem na adrese Jablonecká 706/26, 190 00 Praha  (dále jen „správce“), na kterého se můžete obracet v případě dotazů či nesrovnalostí se zpracováním osobních údajů.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

 1. Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb v oblasti nákupu a prodeje nemovitostech věcí.
 2. Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte pro zajištění financování, či které získáme v souvislosti s tím, že používáte naše služby
  • jméno, příjmení, titul
  • e-mailová adresa
  • telefonní číslo
  • adresa trvalého bydliště
  • číslo občanského průkazu
  • datum narození
  • rodné číslo
  • IP adresa
  • soubory cookies

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

 1. Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, je, abychom Vám umožnili využít našich služeb a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost našich služeb a tím i Vašich údajů.
 2. Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:
  • poskytování našich služeb v oblasti vyplacení dluhů
  • zlepšení kvality našich služeb
  • zasílání obchodních sdělení
  • odpovězení Vašich dotazů

Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

 1. Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou:
  • nebankovní společnosti
  • bankéři
  • advokát
  • účetní a daňoví poradci
  • osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů;
  • osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují;
 2. Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Co jsou cookies a jaké druhy cookies používáme?

 1. Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.
 2. Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.
 3. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů.
 4. Pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné jejich používání zablokovat ZDE

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

 1. Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu, kdy s Vámi bude uzavřena smlouva, popř. po dobu trvání Vámi uděleného souhlasu, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.
 2. Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

 1. Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem poskytnutí služby či splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů či zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů.
 2. Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas ktomuto zpracování není potřeba.

Na základě čeho můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje?

 1. Jak už bylo řečeno, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného souhlasu, ale dále například také na základě našeho oprávněného zájmu, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlas plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona. Pro jaké konkrétní účely provádíme jednotlivá zpracování Vašich osobních údajů, uvádíme výše.

Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

 1. Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření.
 2. V této souvislosti Vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

 1. Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@mancredit.cz . Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas.

Jsem povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?

 1. Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně za účelem využívání našich služeb. V případě, že neposkytnete osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu k poskytování našich služeb, tak Vám nebude umožněno našich služeb plně využívat.

Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

 1. Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:
  • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
  • právo osobní údaje opravit či doplnit;
  • právo požadovat omezení zpracování;
  • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
  • právo požadovat přenesení údajů;
  • právo na přístup k osobním údajům;
  • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
  • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
  • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Co to znamená, že máte právo vznést námitku?

 1. Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách, máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a newslettery Vám již zasílat nebudeme.
 2. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Jak nás můžete kontaktovat?

 1. V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat:
  • telefonicky na čísle: + 420 722 600 100
  • emailem na adrese: info@mancredit.cz , petr.stepanek@mancredit.cz
  • písemně na adrese: MAN CREDIT s.r.o. Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha
  • datovou schránkou ID: 6k7ny9g
  • prostřednictvím webu: www.mancredit.cz
 2. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona může být veškerá komunikace s Vámi monitorována.