Zpracování osobních údajů

 1. Společnost MAN CREDIT s.r.o., IČO: 06319416, se sídlem na adrese Jablonecká 706/26, 190 00 Praha, Vás tímto jako správce osobních údajů informuje o právech, která máte v souvislosti s jejich zpracováním na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „pouc“).
 2. V záležitostech správy Vašich osobních údajů nás s dotazy můžete kontaktovat prostřednictvím:
 1. e-mailové adresy info@mancredit.cz , petr.stepanek@mancredit.cz
 2. telefonicky na +420 722 600 100
 3. datovou schránkou ID 6k7ny9g
 4. písemně na adrese MAN CREDIT s.r.o. Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha
 5. na internetovém portálu, www.mancredit.cz

Právo na přístup k vašim osobním údajům

 1. Jako subjekt údajů máte právo po nás požadovat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.
 2. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo získat k těmto osobním údajům přístup. Můžete požadovat i některé další informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů jako jsou účely jejich zpracování, sdělení kategorií dotčených osobních údajů nebo sdělení plánované doby, po kterou budou osobní údaje uloženy, a není-li možné ji určit, pak alespoň kritérií použitých pro její stanovení.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem dobrovolném souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat.
 2. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním, ani zákonnost zpracování založená jiným právním důvodem než je Váš dobrovolný souhlas.

Právo na opravu

 1. Jednou ze základních zásad zpracování osobních údajů je jejich přesnost. Pokud se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné, můžete žádat jejich opravu. My dotčené osobní údaje na Vaši žádost ověříme a případnou nepřesnost opravíme.
 2. S přihlédnutím k účelu zpracování můžete žádat též doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz

 1. Pokud je dán některý z důvodů stanovených v pouc a zároveň není zpracování Vašich osobních údajů nezbytné s ohledem na některou z okolností, která uplatnění tohoto práva podle pouc vylučuje, máte právo požadovat po nás, abychom Vaše osobní údaje vymazali (zlikvidovali) a dále je neuchovávali.
 2. Mezi důvody, pro které můžete žádat výmaz Vašich osobních údajů, patří zejm.skutečnost, že Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, dále pak že jste odvolal(a) udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování (viz též „právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů“), nebo pokud by byly Vaše osobní údaje zpracovány protiprávně.
 3. Uplatnění práva na výmaz vylučuje např. okolnost, že jejich zpracování je nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro splnění právní povinnosti, kterou nám ukládají obecně závazné právní předpisy.

Právo na omezení zpracování

  1. Pokud nastane některý z níže uvedených případů, máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů:
 • pokud byste popíral(a) přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost Vašich osobních údajů ověřit,
 • zpracování je protiprávní a Vy byste odmítl(a) výmaz Vašich osobních údajů a žádal(a) byste místo toho omezení jejich použití,
 • již bychom Vaše osobní údaje nepotřebovali pro účely zpracování, avšak Vy byste je požadoval(a) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • vznesl(a)-li byste námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 pouc, a to na dobu, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody (viz též „právo vznést námitku“).
 1. Pokud by bylo zpracování Vašich údajů omezeno, mohou být tyto Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého jejího členského státu.

Právo na oznámení ohledně opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů

 1. Pokud došlo k opravě, výmazu nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po nás požadovat, abychom Vás informovali o příjemcích Vašich osobních údajů, kterým tuto jsme skutečnost oznámili, s výjimkou případů, kdy je takové oznámení nemožné nebo vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Právo na oznámení ohledně opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů

 1. Díky právu na přenositelnost údajů od nás můžete získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytl(a), ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že se jedná o osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho dobrovolného souhlasu nebo na základě smlouvy a zároveň zpracování těchto osobních údajů probíhá automatizovaně. Bude-li to technicky proveditelné, můžete též žádat, abychom předali Vaše údaje přímo jinému správci.
 2. Právem na přenositelnost údajů však nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo vznést námitku

 1. Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud se jedná o zpracování z důvodu veřejného zájmu, při výkonu veřejné moci, anebo pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany. Vznesete-li takovou námitku, budou Vaše údaje nadále zpracovávány pouze v případě prokazatelných závažných oprávněných důvodů pro zpracování, které by převažovaly nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro účely určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
 2. Pokud se Vaše osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování

 1. Jako subjekt osobních údajů máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.
 2. To neplatí, pokud je rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, nebo pokud je založeno na Vašem výslovném souhlasu, nebo pokud je povoleno obecně závaznými právními předpisy.

Právo podat stížnost k dozorovému úřadu

 1. Aniž by byly dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno GDPR.
 2. V České republice je tímto dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.
 3. O pokroku v řešení stížnosti a o jeho výsledku Vás informuje dozorový úřad, u kterého podáte stížnost.

Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů

 1. Ochrana Vašich osobních údajů je zabezpečena též povinností každého správce oznámit Vám bez zbytečného odkladu porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, pokud je pravděpodobné, že bude mít určitý případ porušení za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody. Tato informační povinnost se nevyžaduje při zavedení určených ochranných opatřeních, nebo vyžadovalo by její splnění nepřiměřené úsilí.